Общи условия на електронен магазин Giftbox.bg

Моля, запознайте се внимателно с настоящите общи условия преди да използвате електронен магазин www.giftbox.bg Използвайки www.giftbox.bg Вие безусловно приемате настоящите условия за ползване.  В случай, че не сте съгласни с тези условия, моля не използвайте този електронен магазин.

І. ПРЕДМЕТ 

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Ню Вижън Ню“ ООД, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК и клиентите наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ  на електронния магазин www.giftbox.bg наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”. 

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Доставчик е  интернет магазин www.giftbox.bg, който е собственост на „Ню Вижън Ню“ ООД, вписвано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК:121443345, със седалище по регистрация: гр.София, бул. Сливница № 116 и адрес за кореспонденция и упражняване на дейността: гр.София, бул. Сливница № 141, ет.5, офис 8, e-mail: office@giftbox.bg, тел: 0899 866 520

Фирмата е регистрирана като Администратор на личните данни с удостоверение № 422491 издадено от  КЗЛД (комисия за защита на лични данни) и има правото да събира, обработва и ползва лични данни на своите потребители с оглед потребностите на електронния магазин, като се задължава да пази в тайна лични данни, да не ги използва за други цели, нито да ги предоставя на трети лица.

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Електронният магазин е достъпен на Интернет адрес www.giftbox.bg, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, включително следното:

1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпна в Интернет;

3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

4. Да заяват начин на плащане във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

5. Да получават информация за нови стоки, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

6. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет;

8. Да упражняват право на отказ от договора, сключен от разстояние за стоките, предлагани от Доставчика, за които правото на отказ от договора е приложимо.

9. Да използват инструменти свързани със защита на лични данни съгласно Регламентът за защита на лични данни (GDPR).

IV. ОСНОВНИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

 „Услуги” са всички действия, осъществявани от „Ню Вижън Ню“ ООД при и/или по повод предлагането, продажбата и доставката на стоки от електронния магазин;

„Потребител” е всяко лице, което е Ползвател на електронния магазин и има желание да извършва покупки на предлагани стоки и услуги от www.giftbox.bg

„Потребителско име” е уникален код, състоящ се от от цифри, букви и знаци,  избран  от потребителя и посредством него той се легитимира в отношенията си с Доставчика;

„Парола” е уникален код, състоящ се от от цифри, букви и знаци,  избран  от потребителя, който заедно с потребителското име легализира потребителя и позволява достъп до Потребителският му профил;

„Потребителски профил” е обособена част от електронния магазин, съдържаща информация за потребителя, изисквана от „Ню Вижън Ню“ ООД, като достъпът до потребителския профил от потребителя се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола;

„Поръчка” е заявка към електронния магазин, направена от потребител за покупка на определени стоки (артикули). След като поръчката бъде потвърдена по имейл и телефон, тя се пакетира и изпраща с куриер до посочен адрес  от потребителя.

„Договор за продажба” е сключеният договор от разстояние за покупко-продажба на стоки между Потребител и Доставчик, чрез настоящият електронен магазин. С този договор Доставчикът прехвърля собствеността на стоки на Потребителя, а Потребителят трябва да заплати определена цената за тях.

 „Куриер” е фирмата, която доставя поръчаната стока до посочен от Потребителя адрес и работи при изискванията за куриерски услуги и Закона за пощенските услуги.

„Абонамент - Бюлетин” е регулярно електронно съобщение, съдържащо информация за предлагани стоки, промоции, нови стоки, изчерпани стоки и други продавани стоки в електронния магазин, предоставено в електронния магазин или изпратено чрез електронна поща до Потребител.

„Платформа” е средство за комуникация от разстояние, цялостен продукт, представляващ съвкупност от графични и програмни  решения, който дава възможност на потребителя да използва всички възможности на електронния магазин, чрез който без едновременното физическо присъствие на Доставчика и Потребителя се сключва договор между страните за покупко-продажба на стоки предлагани в електронния магазин.

„Ваучер за подарък”  е  хартиен носител с уникален код и определена стойност, който дава възможност да се закупят стоки равни или с по- висока стойност от тази на ваучера.

„Промо код” е различна комбинация от цифри и букви, който дава възможност за отстъпка или друг бонус за стоки от www.giftbox.bg

V.ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

1. За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация.

2. Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателят, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.

3. С попълване на данните си и натискане на бутон "Регистрация", Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва. 

4. Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателят електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Ползвателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

5. При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

6. За да използва пълната функционалност на електронния магазин на Доставчика, Ползвателят се задължава да извърши регистрация в сайта на електронния магазин. Доставчикът не носи отговорност, в случай че поради липса на извършена регистрация Ползвателят не е могъл да използва пълната функционалност на електронния магазин, включително и по отношение на упражняване на права по договора, възможност за претендиране на по-ниска цена и други сходни функции.

8. Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.

9. При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, Доставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.

10. Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от Ползвателя, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.

11. Доставчикът информира Ползвателя за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от Ползвателя Основен контактен електронен адрес преди извършването на промяната му по ал. 2.

12. Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.

13. Доставчикът може да изисква от Ползвателя използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.

14. Настоящите общи условия могат да бъдат приети от Ползвател и без извършването на регистрация в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН чрез изрично волеизявление, включено на страниците на сайта.

VI. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Посещението на електронен магазин www.giftbox.bg става без регистрация, напълно свободно и възможно достъпно от всички точки на света.

Пазаруването в електронен магазин www.giftbox.bg става с регистрация, изискваща име, фамилия, парола, електронна поща (e-mail) на получателя, телефон и адрес за доставка. Регистрацията е напълно безплатна, чрез попълване на формата за регистрация. Регистрираният потребител има възможност да се ползва от всички услуги на магазина.

Пазаруването в електронен магазин www.giftbox.bg може да се извърши и без регистрация, като Ползвателят попълни заявка за поръчка и предостави име, телефон, адрес за доставка, с изрично съгласие с настоящите общи условия.

На всяка стока в електронния магазин е посочена цената, каталожен номер,  основните характеристики на стоката и допълнителна информация, с цел Потребителят да бъде информиран  при избора и  при покупката на продуктите. Всички посочени в електронен магазин цени са в лева с включен ДДС.

На страницата вдясно до всеки продукт стои бутон „Купи“. Натискането на бутон „Купи“ записва избрания продукт в пазарска „Количка” на Потребителя. За да продължи пазаруването е необходимо да отидете на „Количка” (горе вдясно) и да натиснете „Поръчай”. Необходимо е коректно да попълните данните на Потребителя, адрес и начин за доставка. Необходимо е да поставите отметка на „Общи условия”, с което потвърждавате, че сте запознати с тях и ги приемате. Поръчката се активира чрез натискане на бутон „Потвърждавам моята поръчка”.

Поръчката се активира, т.е. заявява се до електронния магазин чрез натискане на бутон „Потвърждавам моята поръчка”.

При успешно направена поръчка, Потребителят получава потвърждение на поръчката чрез електронно писмо на посочения от него имейл адрес. В потвърждението по имейл се посочва поръчаната стока, номерът на поръчката, датата и часът, в който е направена поръчката.

В случай, че поръчаната стока не е в наличност, Доставчикът уведомява Потребителя. Ако Потребителят не се съгласи поръчката да се отнесе за друга стока (аналогичен модел), поръчката може да бъде анулирана.

Поръчка направена чрез опция "Поръчай с един клик", Потребителят въвежда своето име и телефон. Наш служител ще се свърже с Потребителя за уточняване на всички останали детайли за поръчката.

Поръчки в електронния магазин www.giftbox.bg се приемат 7 дни в седмицата, 24 часа в денонощието.

Поръчки, получени без коректни данни на Потребителя (купувача) или липсващи такива, се анулират, ако Доставчикът не получи коректните данни до 48 часа след постъпването на поръчката. Такива поръчки получават статус „Анулирана”, поради невъзможност да бъдат изпълнени.

VII. ДОСТАВКА НА ПОРЪЧКА

1. След  постъпване на  поръчка от Потребител в www.giftbox.bg, интерфейса на система на електронния магазин уведомява Потребителя с имейл за успешно направена поръчка.

2. Наш служител ще се свърже с вас по телефона за потвърждаване  на поръчката от ваша страна, уточняване на наличността на стоката и подробности около доставката. Непотвърдени заявени поръчки не се изпращат.

3. Доставка на заявена поръчка от www.giftbox.bg се извършва от куриерски фирми „Еконт Експрес” ООД и "Спиди" АД съгласно общите им условия: до адрес посочен от клиента или до офис на куриерската фирма. 

4. При попълване да данни за доставка на поръчка, Потребителят е длъжен да предостави верни и актуални данни като име, телефон, имейл, адрес за доставка. При некоректен телефон или адрес заявени поръчки не се изпращат.

5. Дължимата такса за доставка и транспортни разходи са за сметка на клиента съгласно тарифите на избраната куриерска фирма. В сайта не можете да видите стойността за доставка на пратката. Тя зависи от килограмите на пратката и адреса за доставка. Ние можем да ви информираме за стойността на доставката след като генерираме товарителница с подадения от вас адрес. Преглед на ориентировъчни цени за доставка можете да видите тук.

6. Доставката се извършва  в часовете от 9.00 до 17.30 часа. Срокът за доставка е в рамките от 2 до 4  работни дни от момента на потвърждаването на поръчката от страна на Потребителя. Доставка не се извършва в неделя и в официални празници.

7. Всички поръчки заявени до 12.00 часа в работен ден, ще бъдат обработени в същия ден. Поръчки заявени след 12.00 часа, ще бъдат обработени на следващия работен ден. Възможни са забавяния, за които ще бъдете уведомени от наш служител. 

8. Всички поръчки изпратени от www.giftbox.bg са с опция "Преглед". Получателят е длъжен да прегледа стоката в момента на доставката при предаването и от куриер. В случай на счупен продукт Получателят изисква от Еконт да се състави протокол и информира незабавно доставчика.

9. При получаване на поръчката Получателят е длъжен да изиска от куриера разписка за платената сума. Това е вашата касова бележка съгласно българското законодателство при получаване на пратка с наложен платеж с пощенски паричен превод. Разписката ви е необходима при фактура, рекламация, гаранция, други случаи. 

10. В случай, че  Потребителят не осигури достъп и условия за предаване на стоката на посочения адрес в посочения срок или не отиде до посочения офис на куриерската фирма да получи в срок стоката, Доставчикът се освобождава от задължението да изпълни заявената доставка

VIII. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

1. Заплащането на направената поръчка може да се извърши с  „наложен платеж” - плащане в брой или с карта на куриера при доставката. Получателят е длъжен да изиска от куриера на Еконт разписка за платената сума. Това е вашата касова бележка съгласно българското законодателство при получаване на пратка с наложен платеж с пощенски паричен превод. Разписката ви е необходима при фактура, рекламация, гаранция, други случаи.

2. Заплащането на направена поръчка може да се извърши с банков превод, като след избиране на този начин на плащане ще получите информация за  банкова сметка за превод.. Необходимо е да посочите номера на поръчката или кода на артикула който сте избрали. Също така се заплаща и стойността на доставката за която ще получите информация в имейла. Поръчката ще се изпрати след получаване на сумата в нашата банкова система.

3. За всяка поръчана стока потребителят трябва да заплати цената, която е обявена в електронния магазин към момента на поръчката и стойността на доставката.

4. Доставчикът има право да променя цената на стоките.

IX. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА

Потребителят има право да се откаже от настоящия договор (поръчка), без да посочва причини за това, в срок от 14 дни, считано от датата на приемане на стоката.

За да упражни правото си на отказ, Потребителят трябва да уведоми Доставчикът (електронния магазин) с недвусмислено заявление на електронна поща, като предостави номера и стойността на направената поръчка, име и фамилия, адрес, телефонен номер, имейл, тоест всички данни, с които е направена поръчката в електронния магазин. Потребителят може да използва правото си по чл. 50 от ЗЗП за отказа от договора. Доставчикът изпраща на траен носител (електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа.

Отказ от договор (Поръчка) може да се направи и пред куриера при доставяне на стоката, ако стоката е доставена след определения срок по причини, които са извън Потребителя и не се дължат на непреодолима сила.

При отказ от договора Потребителят е длъжен да върне закупената стока в ненарушен търговски вид и със запазен етикет, в срок от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е получил стоката. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати или предаде стоките обратно на търговеца, преди изтичането на 14-дневния срок. В случай, че стоката не бъде върната в този срок, то отказът от договора не произвежда действие.

При отказ от поръчката (договора), в случай, че Потребителят е заплатил стоката, му се възстановява платената сума за върнатата стока по посочена от него банкова сметка в срок от 15 /петнадесет/ дни след връщането на стоката при Доставчика. Суми не се възстановяват, докато Потребителят не върне стоката.

При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки са за сметка на Потребителя и от сумата, която Потребителят е платил по договора се удържат разходите за връщане на стоката. Връщане на суми става единствено чрез банков превод.

X. РЕКЛАМАЦИЯ

Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договорените и предложените от електронния магазин стоки в рамките на 14 дни от получаване на стоката.

Несъответствието в договореното между страните може да се изразява в:

• производствени дефекти на стоката;

• констатирани липси на части от стоката;

• изпратена е грешна стока, различна от поръчаната;

• несъответствие с обявения размер и/или цвят - стока, изпратена в различен размер и/или цвят от поръчания;

• повредена стока при транспортирането;

За рекламацията може да се информирате  Доставчика на имейл адрес office@giftbox.bg или на телефон 0899 866 520.

Веднага след подаване на информацията, Рекламацията се предявява пред Доставчика писмено, като попълвате форма за рекламация (Виж форма за рекламация). Потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума и адрес за контакт, банкова сметка.

При подаване на рекламация Потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:

• касова бележка (разписка от Еконт за платена сума с наложен платеж с пощенски паричен превод), фактура

• други документи, установяващи претенцията по основание и размер

При рекламация Потребителят може да избере замяна на конкретната стока за същата без дефекти или в друг размер/цвят, или да избере връщане на стоката срещу възстановяване на платената сума. Доставчикът може да предложи замяната да е със съвсем друга стока при изравняване на цените:

• Потребителят доплаща, ако другият заместващият артикул е по-скъп.

• Предлагат се два артикула за същата цена.

• Доставчикът връща на Потребителя сумата от разликата между заменения и новия артикул, ако цената на новия артикул е по-ниска от платената от Потребителя цена. Връщане на суми става само с банков превод.

Връщането на стоката при рекламация, в случаите извън фабричен дефект или повреди при транспорта, се осъществява при следните условия:

• Запазен добър търговски вид.

• Не са налице повреди, причинени от неправилна употреба.

• Запазена оригинална опаковка и етикет.

При връщане и замяна на стоки транспортните разходи са за сметка на Потребителя и в двете посоки, освен ако замяната се е наложила по вина на електронния магазин. В случай, че клиентът желае да замени или върне продукт, това може да стане с куриерска фирма „Еконт Експрес”  ООД.

Всяка пратка  от изпратена от нас е с опция "Предварителен преглед" в присъствието на куриер. Куриерът е длъжен да осигури възможност за проверка на състоянието и съдържанието на пратката от Получателя. В случай, че стоката е повредена при нейното транспортиране, моля да ни уведомите незабавно на тел. 0899 866 520. Необходимо е да се състави протокол в момента на получаване на пратката в присъствието на куриер. Ние ще ви изпратим нов продукт.

Не носим отговорност за транспортни дефекти при непрегледана стока от ваша страна в присъствието на куриер.

XI. ОТГОВОРНОСТ

Отговорност за недостатъци на стоката, за изпълнение на договора за продажба от разстояние, както и за възстановяване на платени суми, носи Доставчикът на стоката. Той е длъжен да предостави заедно със стоката и информация на хартиен носител, която да спомогне Потребителя при упражняване на правата му.